Klachten­regeling

Klachtenregeling de Spreng

Als je een klacht of opmerking hebt, zijn we blij als je die rechtstreeks aan ons meldt. Dit kan via één van de trainers, je of via een mail aan ons centrum via info@despreng.energy
Opmerkingen en/of klachten helpen ons zorgvuldiger te werken en een betere wisselwerking tot stand te brengen.
Indien je klacht naar jouw gevoel niet naar behoren is afgehandeld of opgelost, dan kun je je wenden tot Ariane Sprengers of tot één van onze vertrouwenspersoon of rechtstreeks tot de klachtencommissie.
Hiervoor hanteren wij de volgende Klachtenregeling:

Klachtenregeling Centrum de Spreng

Bij klachten aangaande trainingen, workshops van Centrum de Spreng alsmede aangaande personen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van Centrum de Spreng, zoals , docenten, gasttrainers of andere medewerkers kan men zich wenden tot de vertrouwenspersoon van Centrum de Spreng.
De vertrouwenspersoon heeft o.a. als taken:
1. De eerste opvang van een klager
2. Het bekend maken van de klachtenregeling van Centrum de Spreng
3. Het zorgen voor preventie van ongewenste omgangsvormen.
4. Alle klachten vertrouwelijk worden behandeld
De vertrouwenspersoon wordt aangewezen door Ariane Sprengers van Centrum de Spreng, maar hebben verder geen andere binding met het instituut dan de functie van vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is een persoon die een goed inzicht heeft in het werkgebied en de aard van werkzaamheden van Centrum de Spreng. Tevens is hij zij in staat zich in te leven in de belangen van de betrokken partijen en een meerzijdige objectiviteit te handhaven. De vertrouwenspersoon functioneert onafhankelijk.
De vertrouwenspersoon treedt daarnaast tevens preventief, bemiddelend en adviserend op (als mediator of consultant). Bij beide partijen zal informatie worden ingewonnen voordat er bemiddeld wordt. Bij bemiddeling en advies zal het altijd gaan om korte gerichte interventies.
Op dit moment is de vertrouwenspersoon:
Henk Catsburg te bereiken via info@gestaltnet.nl

Klachtencommissie

De klachtencommissie bestaat uit 2 leden.
De leden worden aangezocht door Ariane Sprengers van Centrum de Spreng, maar hebben verder geen andere binding met het instituut dan de functie van lid van de klachtencommissie.

Procedure

Een klacht moet schriftelijk en ondertekend bij de Spreng ter attentie van de klachtencommissie worden ingediend.
De klacht moet voorzien zijn van naam, adres en telefoonnummer van de klager en van de beklaagde.
Het secretariaat zendt de klacht onverwijld aan de klachtencommissie en deze toetst de klacht aan de richtlijnen van de klachtenregeling en kan deze:

  • niet-ontvankelijk verklaren;
  • terug verwijzen naar een vertrouwenspersoon;
  • als niet-vallend onder de bevoegdheid van de commissie afdoen;
  • slechts ten dele behandelen;
  • ter zake bevinden en afhandelen

In eerste instantie worden klachten en het verweer daarop schriftelijk behandeld. Klager ontvangt ontvangstbevestiging, De klacht wordt binnen 2 weken in behandeling genomen. Partijen krijgen telkens vier weken de tijd om schriftelijk te reageren.
De commissie legt de schriftelijke reactie voor aan partijen, die daarop ook weer schriftelijk kunnen reageren. Er kan twee keer schriftelijk gereageerd worden.
Op basis van deze stukken organiseert de commissie uiterlijk zes weken na afloop van de tweede ronde van schriftelijke reacties van partijen een zitting.
Indien gewenst worden partijen uitgenodigd op de zitting te verschijnen.
De commissie hoort de klager en degene over wie is geklaagd.
Van de zitting wordt schriftelijk verslag gemaakt.
De commissie doet uitspraak over de klacht uiterlijk zes weken na de zitting.
De commissie houdt zorgvuldig het dossier bij van alle acties en stukken.
De commissie deelt de uitspraken, schriftelijk en met redenen omkleed, mee aan de partijen. De bindende uitspraak van de commissie wordt minimaal 5 jaar bewaard in het archief van Centrum de Spreng.
Sancties
De klachtencommissie kan de volgende sancties opleggen:
de aangeklaagde persoon waarschuwen;
de aangeklaagde persoon berispen;
de staf opleggen de samenwerking met de aangeklaagde persoon te schorsen dan wel te beëindigen
Daarnaast kan de commissie:
de aangeklaagde persoon adviseren de door zijn gedrag veroorzaakte schade, geheel of gedeeltelijk binnen een bepaalde termijn te vergoeden;
de aangeklaagde persoon adviseren individuele supervisie te volgen.
Bij het niet opvolgen van deze adviezen kan de commissie alsnog overgaan tot één van de bovengenoemde sancties. De uitspraken van de commissie zijn bindend voor alle betrokkenen van de Spreng.